Νομικές πληροφορίες

 

1. Παρουσίαση του site.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου αριθ.

Ιδιοκτήτης: SEBASTIEN HEIM – Γαλλία

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη δημοσίευση είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Διοργανωτής: OVH SAS: 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 – Γαλλία

2. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Η χρήση του ιστότοπου bye-pain.com συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των γενικών όρων χρήσης που ορίζονται παρακάτω. Αυτοί οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανά πάσα στιγμή και, ως εκ τούτου, συνιστάται στους χρήστες του ιστότοπου bye-pain.fr να τους συμβουλεύονται τακτικά.

Αυτός ο ιστότοπος είναι συνήθως προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η SEBASTIEN HEIM μπορεί να αποφασίσει να διακόψει τον ιστότοπο για λόγους τεχνικής συντήρησης, οπότε θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες για τις ημερομηνίες και τις ώρες της παρέμβασης εκ των προτέρων.

Ο ιστότοπος bye-pain.com ενημερώνεται τακτικά από την Bye Pain. Ομοίως, οι νομικές ειδοποιήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή: είναι ωστόσο δεσμευτικές για τον χρήστη, ο οποίος καλείται να αναφέρεται σε αυτές όσο το δυνατόν συχνότερα για να τις διαβάσει.

3. Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο σκοπός της ιστοσελίδας bye-pain.com είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η Bye Pain προσπαθεί να παρέχει πληροφορίες στον ιστότοπο bye-pain.fr που είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες ή ελλείψεις στην ενημέρωση, είτε είναι υπαιτιότητα της είτε τρίτων συνεργατών που της παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο bye-pain.com παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και υπόκεινται σε αλλαγές. Επιπλέον, οι πληροφορίες στον ιστότοπο bye-pain.com δεν είναι εξαντλητικές. Υπόκειται σε τροποποιήσεις που έχουν γίνει από τότε που τέθηκε σε λειτουργία.

4. Συμβατικοί περιορισμοί τεχνικών δεδομένων.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία JavaScript.

Ο ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε υλική ζημία που σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου. Επιπλέον, οι χρήστες του ιστότοπου αναλαμβάνουν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας πρόσφατο εξοπλισμό χωρίς ιούς και με ενημερωμένο πρόγραμμα περιήγησης τελευταίας γενιάς.

5. Πνευματική ιδιοκτησία και παραχάραξη.

Η SEBASTIEN HEIM είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή κατέχει τα δικαιώματα χρήσης για όλα τα στοιχεία που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, ιδίως τα κείμενα, τις εικόνες, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα εικονίδια, τους ήχους και το λογισμικό.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή όλων ή μέρους των στοιχείων του ιστότοπου, ανεξάρτητα από τα μέσα ή τη διαδικασία που χρησιμοποιείται, απαγορεύεται, εκτός από την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της SEBASTIEN HEIM.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιέχει θα θεωρείται ότι συνιστά παράβαση και θα διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων Ν.335-2 επ. του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

6. Περιορισμός ευθύνης.

Η SEBASTIEN HEIM δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο bye-pain.com, που προκύπτουν είτε από τη χρήση εξοπλισμού που δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 4, είτε από την εμφάνιση του σφάλμα ή ασυμβατότητα.

Η SEBASTIEN HEIM δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί υπεύθυνη για έμμεση ζημία (όπως απώλεια αγοράς ή απώλεια ευκαιρίας) που προκύπτει από τη χρήση του ιστότοπου bye-pain.fr.

Διαδραστικές περιοχές (δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στην περιοχή επικοινωνίας) είναι διαθέσιμες στους χρήστες. Η SEBASTIEN HEIM διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον τομέα που αντιβαίνει τη νομοθεσία που ισχύει στη Γαλλία, ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων. Όπου ισχύει, η SEBASTIEN HEIM διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεωρήσει τον χρήστη αστική ή/και ποινική ευθύνη, ιδιαίτερα σε περίπτωση μηνυμάτων ρατσιστικού, υβριστικού, δυσφημιστικού ή πορνογραφικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται (κείμενο, φωτογραφίες κ.λπ.).

7. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Στη Γαλλία, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται από το νόμο αριθ. 78-87 της 6ης Ιανουαρίου 1978, νόμος αρ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004, άρθρο Ν. 226-13 του Ποινικού Κώδικα και την Ευρωπαϊκή Οδηγία της 24ης Οκτωβρίου 1995.

Κατά τη χρήση του ιστότοπου bye-pain.com, ενδέχεται να συλλέγονται οι ακόλουθες πληροφορίες: η διεύθυνση URL των συνδέσμων μέσω των οποίων ο χρήστης είχε πρόσβαση στον ιστότοπο bye-pain.com, ο πάροχος πρόσβασης του χρήστη, η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, η SEBASTIEN HEIM συλλέγει μόνο προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη για τους σκοπούς ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστότοπο bye-pain.fr. Οι χρήστες παρέχουν αυτές τις πληροφορίες έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων, ιδιαίτερα όταν τις εισάγουν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, οι χρήστες του ιστότοπου bye-pain.com ενημερώνονται εάν απαιτείται ή όχι να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 επ. του Νόμου 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 περί Επεξεργασίας Δεδομένων, Αρχείων Δεδομένων και Ατομικών Ελευθεριών, όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης σε τυχόν προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, υποβάλλοντας γραπτό και υπογεγραμμένο αίτημα, συνοδευόμενο από αντίγραφο το έγγραφο ταυτότητας που φέρει την υπογραφή του κατόχου του εγγράφου και προσδιορίζει τη διεύθυνση στην οποία θα σταλεί η απάντηση.

Καμία προσωπική πληροφορία του χρήστη του ιστότοπου bye-pain.com δεν δημοσιεύεται χωρίς τη γνώση του χρήστη, δεν ανταλλάσσεται, μεταφέρεται, εκχωρείται ή πωλείται σε οποιοδήποτε μέσο σε τρίτους. Μόνο η υπόθεση της επαναγοράς της SEBASTIEN HEIM και των δικαιωμάτων της θα επέτρεπε τη μετάδοση των προαναφερθεισών πληροφοριών στον πιθανό αγοραστή, ο οποίος με τη σειρά του θα είχε την ίδια υποχρέωση διατήρησης και τροποποίησης των δεδομένων σε σχέση με τον χρήστη του bye- ιστοσελίδα pain.com.

Οι βάσεις δεδομένων προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου της 1ης Ιουλίου 1998 για τη μεταφορά της οδηγίας 96/9 της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.

8. Σύνδεσμοι υπερκειμένου και cookies.

Ο ιστότοπος bye-pain.com περιέχει έναν αριθμό συνδέσμων υπερκειμένου προς άλλους ιστότοπους, που έχουν δημιουργηθεί με την εξουσιοδότηση του μάρκετινγκ της Rocket. Ωστόσο, η SEBASTIEN HEIM δεν είναι σε θέση να ελέγχει το περιεχόμενο των τοποθεσιών που επισκέπτονται με αυτόν τον τρόπο και, κατά συνέπεια, δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

Η περιήγηση στον ιστότοπο bye-pain.com ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση cookie(ων) στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που δεν επιτρέπει την αναγνώριση του χρήστη, αλλά το οποίο καταγράφει πληροφορίες που σχετίζονται με την περιήγηση σε έναν υπολογιστή σε έναν ιστότοπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο προορίζονται για τη διευκόλυνση της μετέπειτα περιήγησης στον ιστότοπο και χρησιμοποιούνται επίσης για τη μέτρηση του αριθμού των επισκεπτών.

Η άρνηση εγκατάστασης ενός cookie μπορεί να καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να διαμορφώσουν τον υπολογιστή τους ως εξής για να αρνηθούν την εγκατάσταση των cookies:

Στον Internet Explorer: Καρτέλα Εργαλεία (εικονίδιο σε σχήμα τροχού επάνω δεξιά) / Επιλογές Internet. Κάντε κλικ στο Εμπιστευτικότητα και επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookies. Επιβεβαιώστε με ΟΚ.

Firefox: στο επάνω μέρος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Επιλογές. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο. Ορίστε τους Κανόνες διατήρησης σε: χρήση εξατομικευμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό. Τέλος, αποεπιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε τα cookies.

Στο Safari: Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού (που συμβολίζεται από ένα γρανάζι) στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στο Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Εμπιστευτικότητα", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου. Στην ενότητα "Cookies", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

Στο Chrome: Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού (που συμβολίζεται από τρεις οριζόντιες γραμμές) στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στο Εμφάνιση σύνθετων ρυθμίσεων. Στην ενότητα "Εμπιστευτικότητα", κάντε κλικ στις προτιμήσεις. Στην καρτέλα "Εμπιστευτικότητα", μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.

Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από τη χρήση του ιστότοπου bye-pain.com υπόκειται στη γαλλική νομοθεσία. Αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια δικαστήρια του Παρισιού.

10. Οι σχετικοί κύριοι νόμοι.

Νόμος αρ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο αριθ. 2004-801 της 6ης Αυγούστου 2004 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία δεδομένων και τις ατομικές ελευθερίες.

Νόμος αρ. 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004 σχετικά με την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία.

11. Γλωσσάρι.

Χρήστης: Χρήστης Διαδικτύου που συνδέεται και χρησιμοποιεί την προαναφερθείσα τοποθεσία.

Προσωπικές πληροφορίες: «πληροφορίες που επιτρέπουν, με οποιαδήποτε μορφή, άμεσα ή έμμεσα, την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων στα οποία ισχύει» (άρθρο 4 του ν. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978).

Καλάθι αγορών
elEL
Κάντε κύλιση στην κορυφή